Posted By

noithatdangkhoa10 on 01/13/20


Tagged

#noithatdangkhoa #noithatvanphong #ghesofa #banan


Versions (?)

Ch?n kích th??c bàn trà sofa phù h?p v?i m?i không gian phòng khách


 / Published in: ActionScript
 

URL: https://noithatdangkhoa.com/kich-thuoc-ban-tra/

Bên c?nh vi?c ch?n b? sofa phù h?p v?i không gian s?p ??t thì bàn trà c?ng là v?t d?ng vô cùng quan tr?ng. ?? t?o nét hài hòa và không chi?m quá nhi?u di?n tích khi tr?ng bày cùng sofa, nhi?u gia ?ình c?n ch?n bàn trà có kích th??c tiêu chu?n. N?u b?n ch?a có kinh nghi?m thì hãy tham kh?o bài vi?t d??i ?ây. Chúng tôi g?i ý m?t vài kích th??c bàn trà sofa phù h?p v?i m?i không gian c?a gia ?ình.

 1. Các kích th??c bàn trà sofa tiêu chu?n
 2. Chú ý l?a ch?n kích th??c bàn trà khi tr?ng bày cùng b? sofa trong không gian phòng khách. Mang l?i s? thu?n ti?n và giúp các thành viên trong gia ?ình d? dàng di chuy?n, b? trí bàn gh? sao cho th?m m?. D??i ?ây là các kích th??c bàn trà tiêu chu?n dành cho m?i lo?i sofa:
 3.  
 4. Bàn trà hình ch? nh?t có kích th??c tiêu chu?n 1.100 x 1.200 x 600 mm phù h?p v?i lo?i sofa có kích th??c 2.600x 1.400 x 850, 2.700 x 1.600 x 8502.800 x 1.600 x 850 mm.
 5.  
 6. Bàn trà hình ch? nh?t có kích th??c 1.500 x 600, 1.600 x 8001.400 x 800 mm phù h?p v?i các lo?i gh? sofa có kích th??c 3m tr? lên.
 7.  
 8. Bàn trà hình vuông có kích th??c 800 x 800 mm phù h?p v?i nh?ng b? gh? sofa v?ng có kích th??c nh? g?n.
 9.  
 10. Bàn trà hình tròn có kích th??c 1.1001.200 x 600 phù h?p v?i nh?ng b? gh? sofa v?ng khiêm t?n, không chi?m quá nhi?u di?n tích c?n phòng.
 11.  
 12. Ch?n kích th??c bàn trà sofa phù h?p v?i không gian phòng khách
 13. Tùy vào m?i không gian phòng khách mà ng??i dùng ch?n các m?u bàn trà có kích th??c t??ng ?ng. B?i ch?n bàn trà quá to hay quá nh? làm cho không gian tr?ng bày nhìn r??m rà, chi?m quá nhi?u di?n tích. ??ng th?i, ?nh h??ng t?i th?m m? c?a c?n phòng. Do ?ó, khi mua bàn trà cho gh? sofa b?n c?n ch?n kích th??c hài hòa v?i n?i th?t trong phòng.
 14.  
 15. Ch?n bàn trà có kích th??c phù h?p v?i không gian phòng khách
 16. D??i ?ây là cách ch?n kích th??c các lo?i bàn trà phù h?p v?i t?ng không gian phòng khách mà b?n nên áp d?ng qua:
 17.  
 18. Ch?n bàn trà cho phòng khách có không gian quá nh?
 19. Nh?ng c?n phòng khách có di?n tích quá nh? th??ng ch?t ch?i và khó ?? tr?ng bày nhi?u n?i th?t cùng lúc. Do ?ó, khi ch?n lo?i bàn trà b?n nên tham kh?o các m?u có kích th??c hình tròn ho?c hình ch? nh?t nh?.
 20.  
 21. N?u phòng khách c?a gia ?ình b?n xây theo ki?u nhà ?ng v?i chi?u r?ng nh? thì b?n ch?n các m?u bàn trà có kích th??c kho?ng 900 x 600mm là phù h?p.
 22. Link Bài Vi?t: https://noithatdangkhoa.com/kich-thuoc-ban-tra/
 23. #n?ith?t??ngkhoa, #n?ith?tv?nphòng , #gh?sofa, #bàn?n

Report this snippet  

You need to login to post a comment.