Return to Snippet

Revision: 60587
at November 12, 2012 01:00 by SikavicaNino


Initial Code
#include <iostream>
using namespace std;

struct zivotinja{
  int sifra;
  string naziv, vrsta;
  long datum; 
  int cijena;
};

#include "lista_pokazivac.h"
//#include "lista_polje.h"

int sifra = 1;
int zadatak_a_dodavanje(Lista *popis) {
  cout << "Unos nove zivotinje." << endl;

  zivotinja nova;

  cout << "Vrsta: ";
  cin >> nova.vrsta;
  cout << "Naziv: ";
  cin >> nova.naziv;
  cout << "Cijena: ";
  cin >> nova.cijena;
  cout << "Datum (YYYYMMDD): ";
  cin >> nova.datum;
  nova.sifra = sifra; 
  sifra++;
  if(InsertL(nova, EndL(popis) , popis)==true)
     return 1;
  else
    return 0;     
}

void zadatak_a_ispis(Lista *popis){
  element tekuci = EndL(popis);
  element prvi = FirstL(popis);
  zivotinja pom; 
  do{
    tekuci = PreviousL(tekuci, popis);
    pom = RetrieveL(tekuci, popis);
    cout << "Sifra: " << pom.sifra << endl;
    cout << "Vrsta: " << pom.vrsta << endl;
    cout << "Naziv: " << pom.naziv << endl;
    cout << "Cijena: " << pom.cijena << endl;
    cout << "Datum: " << pom.datum << endl << endl;    
  }while (tekuci != prvi);
}

void zadatak_b(Lista *popis, long datum){
  element tekuci = FirstL(popis);
  zivotinja pom;
  int brojac = 0;
  do{
    pom = RetrieveL(tekuci, popis);
    if (pom.datum > datum){
      brojac++;
      cout << "Dana " << pom.datum << " zaprimili smo: " << pom.naziv << endl;
    }
    tekuci = NextL(tekuci, popis);
    
  }while(tekuci != EndL(popis));
  cout << "Nakon " << datum << " pris1tiglo je: " << brojac << " zivotinja." << endl << endl;
}

int zadatak_c_vrsta(Lista *popis){
  string ime_vrste;
  cout << "Ime vrste koju brisemo: ";
  cin >> ime_vrste;

  element tekuci = FirstL(popis);
  zivotinja pom;
  int brojac = 0;
  do{
    pom = RetrieveL(tekuci, popis);
    if (pom.vrsta == ime_vrste){
      brojac = 1;
      cout << "Brisemo zivotinju sa sifrom: " << pom.sifra;
      cout << ", naziva: " << pom.naziv <<" i vrste: "<<pom.vrsta<< endl;
      DeleteL(tekuci, popis);
    }
    else{
      tekuci = NextL(tekuci, popis);
    }
    
  }while(tekuci != EndL(popis));

  return brojac;  
}

int zadatak_c_naziv(Lista *popis){
  string ime_naziv;
  cout << "Naziv zivotinje koju brisemo: ";
  cin >> ime_naziv;

  element tekuci = FirstL(popis);
  zivotinja pom;
  int brojac = 0;
  do{
    pom = RetrieveL(tekuci, popis);
    if(pom.naziv == ime_naziv) {
      brojac = 1;
      cout << "Brisemo zivotinju sa sifrom: " << pom.sifra;
      cout << ", vrste: " << pom.vrsta <<" i naziva: "<<pom.naziv<< endl;
      DeleteL(tekuci, popis);
    }
    else{
      tekuci = NextL(tekuci, popis);
    }
    
  }while(tekuci != EndL(popis));

  return brojac;  
}

void sortiranje_po_cijeni(zivotinja polje[], int lijevi, int desni){
 
  int sredina = (lijevi + desni) / 2;
  zivotinja temp;
  
  if (lijevi == desni){
    return;
  }

  
  else if (lijevi + 1 ==desni){ 
    if (polje[desni].cijena > polje[lijevi].cijena){
      temp = polje[desni];
      polje[desni] = polje[lijevi];
      polje[lijevi] = temp;
      return;
    }
  }  
  
  else{ 
    sortiranje_po_cijeni(polje, lijevi, sredina);
    sortiranje_po_cijeni(polje, sredina + 1, desni);
    
    int size_pomocno = 1+ (desni - lijevi);
    zivotinja *polje_pomocno = new zivotinja[size_pomocno];
    int l = lijevi;
    int s = sredina +1;

    for(int i = 0; i < size_pomocno; i++){
      if (l == sredina+1){ 
        polje_pomocno[i] = polje[s]; s++;
        continue;
      }
      if (s == desni +1){ 
        polje_pomocno[i] = polje[l]; l++;
        continue;
      }

      if(polje[l].cijena > polje[s].cijena){
        polje_pomocno[i] = polje[l];
        l++;
      }
      else{
        polje_pomocno[i] = polje[s];
        s++;
      }
    } 
    int j = 0;
    for (int i = lijevi; i <= desni; i++){
      polje[i] = polje_pomocno[j]; j++;
    }    
  }
}

void sortiranje_po_nazivu(zivotinja polje[], int lijevi, int desni){
  int sredina = (lijevi + desni) / 2;
  zivotinja temp;
  
  if (desni == lijevi){ 
    return;
  }
  
  else if (desni - lijevi == 1){ 
    if (polje[desni].naziv > polje[lijevi].naziv) {
      temp = polje[desni];
      polje[desni] = polje[lijevi];
      polje[lijevi] = temp;
      return;
    }
  }  

  else{ 
    
    sortiranje_po_nazivu(polje, lijevi, sredina);
    sortiranje_po_nazivu(polje, sredina +1, desni);
    
    int size_pomocno = desni-lijevi +1;
    zivotinja *polje_pomocno = new zivotinja[size_pomocno];

    int l = lijevi;
    int s = sredina +1;

    for (int i = 0; i < size_pomocno; i++){
      if (l == sredina+1){ 
        polje_pomocno[i] = polje[s]; s++;
        continue;
      }
      if (s == desni +1){ 
        polje_pomocno[i] = polje[l]; l++;
        continue;
      }

      if (polje[l].naziv > polje[s].naziv){
        polje_pomocno[i] = polje[l];
        l++;
      }
      else{
        polje_pomocno[i] = polje[s];
        s++;
      }
    } 
    int j = 0;
    for (int i = lijevi; i <= desni; i++) {
      polje[i] = polje_pomocno[j]; j++;
    }
    
  }
}


int main(){

  Lista popis;
  InitL(&popis);

  short izb;
  do{
    cout<<endl<<"IZBORNIK"<<endl;
    cout<<"1. Dodavanje zapisa u listu prema rastucoj sifri zivotinje"<<endl;
    cout<<"2. Ispis zivotinja (od posljednje dodane)"<<endl;
    cout<<"3. Pretrazivanje po datumu (ispis nakon 23.9.2012.) "<<endl;
    cout<<"4. Brisanje prema vrsti zivotinje"<<endl;
    cout<<"5. Brisanje prema nazivu zivotinje"<<endl;
    cout<<"6. Sortiranje zivotinja prema nazivu i cijeni (silazno)"<<endl;
    cout<<"9. Izlaz iz programa"<<endl;
    cout<<"Izbor: ";
    cin>>izb;

  
    switch(izb){
      case 1:{
        int br;
        cout << "Dodavanje zivotinja (rastuca sifra)" << endl;
        do{
          cout<<"Koliko zivotinja zelite unesti?(min 5)";
          cin>>br;
        }while(br<5);
          zadatak_a_dodavanje(&popis);
        for(int i = 1;i < br; i++){
            cout<<endl;
            zadatak_a_dodavanje(&popis);;
        }
      break;
      }  
      cout << endl;
      case 2: {
        cout << "Pocinje ispis polja (od zadnje dodanog)." << endl;
        zadatak_a_ispis(&popis);
        break;
      }
      case 3:{
        cout << "Pokrecemo b zadatak, ispis nakon datuma." << endl;
        zadatak_b(&popis, 20120923);
        break;
      }
      case 4:{
        zadatak_c_vrsta(&popis);
        break;
      }
      case 5:{
        zadatak_c_naziv(&popis);
        break;
      }
      case 6:{
        cout << "Brojanje elemenata liste." << endl;
        int br = 0;
        zivotinja pom_z;
        element pom = FirstL(&popis);
        while (pom != EndL(&popis)){
          pom = NextL(pom, &popis);
          br++;
        }
      
        cout << "Prebacivanje u polje." << endl;
        zivotinja *pomocno = new zivotinja[br]; 
        pom = FirstL(&popis);
        int j = 0;
        while (pom != EndL(&popis)) {
          pom_z = RetrieveL(pom, &popis);
          pomocno[j] = pom_z;
          j++;
          pom = NextL(pom, &popis);
        }
        sortiranje_po_nazivu(pomocno, 0, br-1);

        cout << endl << "Sortirani ispis (po nazivu). " << endl;
        for (int i = 0; i < br; i++) {
          cout << "Naziv: " << pomocno[i].naziv << endl << endl;
        }

        sortiranje_po_cijeni(pomocno, 0, br-1);
        cout << "Sortirani ispis (po cijeni). " << endl;
        for (int i = 0; i < br; i++) {
          cout << "Naziv: " << pomocno[i].naziv << ", cijena: " << pomocno[i].cijena << endl << endl;
        }
        break;
      }
  case 9: break;
  default: cout<<"Pogresan unos."<<endl;
    }
   cout<<endl;
  }while(izb!=9);

  system("pause");
  return 0;
  
}

Initial URL


Initial Description
Ovo je glavna datoteka main u kojoj se pozivaju funkcije iz datoteka lista_pokazivac.h i lista_polje.h za implementaciju liste. Korisniku je ponuđen izbornik preko kojeg moze: 1. dodavati zapis, 2. ispisati sadrzaj, 3. pretražiti listu po datumu (ispis nakon 23.9.2012), 4. brisanje prema vrsti, 5.brisanje prema nazivu, 6. sortiranje prema nazivu i cijeni

Initial Title
Implementacija liste-main.cpp

Initial Tags


Initial Language
C++