POLISH: liczby (Fixnum, Bignum) zapisz słownie (jako String)


/ Published in: Ruby
Save to your folder(s)

This snippet is Polish-language specific. This class expands a number (Fixnum or Bignum) into a string with a textual representation of that number in Polish language. Currency suffix supported.
Example: 456 -> "four hundred fifty six" (but in Polish!)


Copy this code and paste it in your HTML
 1. # ----------------------------------------
 2. # Napisz słownie liczbę
 3. # Wersja 1, 21/03/2006
 4. #
 5. # Autor: Rafał Komorowski
 6. # Licencja: public domain
 7. # ----------------------------------------
 8. #
 9. # ENGLISH DESCRIPTION:
 10. # This class expands a number (Fixnum or Bignum) into a string with a textual representation of that number in Polish language.
 11. # Example: 456 -> "four hundred fifty six" (but in Polish)
 12. # Current limitations: no Floats allowed.
 13. # Configuration possibilities: extend currencies list (Waluta hash).
 14. # To do: Floats (cents, eurocents, etc., or just a fraction). Named attributes (as seen in Rails and such).
 15. #
 16. # POLSKI OPIS:
 17. # Ta klasa zamienia liczbę (Fixnum lub Bignum) na string z tekstową reprezentacją tej liczby w języku polskim.
 18. # Przykład: 456 -> "czterysta pięćdziesiąt sześć"
 19. # Aktualne ograniczenia: nie przyjmuje Floatów.
 20. # Możliwości konfigurowania: można dodać nowe waluty (hash Waluta).
 21. #
 22.  
 23.  
 24. class Slownie
 25.  
 26. # Liczba - hash przechowujący słowny zapis liczb z uwzględnieniem przypadków, gdzie potrzeba (tysiące, miliony, ...)
 27. Liczba = {
 28. 0 => '',
 29. 1 => 'jeden',
 30. 2 => 'dwa',
 31. 3 => 'trzy',
 32. 4 => 'cztery',
 33. 5 => 'pięć',
 34. 6 => 'sześć',
 35. 7 => 'siedem',
 36. 8 => 'osiem',
 37. 9 => 'dziewięć',
 38. 10 => 'dziesięć',
 39. 11 => 'jedenaście',
 40. 12 => 'dwanaście',
 41. 13 => 'trzynaście',
 42. 14 => 'czternaście',
 43. 15 => 'piętnaście',
 44. 16 => 'szesnaście',
 45. 17 => 'siedemnaście',
 46. 18 => 'osiemnaście',
 47. 19 => 'dziewiętnaście',
 48. 20 => 'dwadzieścia',
 49. 30 => 'trzydzieści',
 50. 40 => 'czterdzieści',
 51. 50 => 'pięćdziesiąt',
 52. 60 => 'sześćdziesiąt',
 53. 70 => 'siedemdziesiÄ…t',
 54. 80 => 'osiemdziesiÄ…t',
 55. 90 => 'dziewięćdziesiąt',
 56. 100 => 'sto',
 57. 200 => 'dwieście',
 58. 300 => 'trzysta',
 59. 400 => 'czterysta',
 60. 500 => 'pięćset',
 61. 600 => 'sześćset',
 62. 700 => 'siedemset',
 63. 800 => 'osiemset',
 64. 900 => 'dziewięćset',
 65. # tu lecÄ… jednostki odmieniane przez przypadki
 66. 1000 => { 1 => 'tysiąc', 2 => 'tysiące', 5 => 'tysięcy' },
 67. 1000000 => { 1 => 'milion', 2 => 'miliony', 5 => 'milionów' },
 68. 1000000000 => { 1 => 'miliard', 2 => 'miliardy', 5 => 'miliardów' }.freeze
 69. }
 70.  
 71. # Waluta - hash przechowujÄ…cy waluty - ich odmianÄ™ przez przypadki
 72. Waluta = {
 73. 'PLN' => { 1 => 'złoty', 2 => 'złote', 5 => 'złotych' },
 74. 'USD' => { 1 => 'dolar', 2 => 'dolary', 5 => 'dolarów' },
 75. 'EUR' => { 1 => 'euro', 2 => 'euro', 5 => 'euro' }
 76. }
 77.  
 78. # Główna metoda - ją wywołujemy, jako class-method
 79. def Slownie.slownie(liczba, separator =' ', waluta = 'PLN')
 80. raise "SLOWNIE: Nie obsługujemy jeszcze Floatów, niestety!" if liczba.class == Float
 81. return ('zero ' + Slownie.przypadek(0, Liczba[waluta])) if liczba == 0
 82. @sep = separator
 83. res = ''
 84. if liczba > 999999999 # miliardy
 85. mlds = liczba / 1000000000 % 1000
 86. res << Slownie.set(mlds) + Slownie.dziesiat(mlds) + Slownie.przypadek(mlds, Liczba[1000000000]) + @sep
 87. end
 88. if liczba > 999999 # miliony
 89. mlns = liczba / 1000000 % 1000
 90. if mlns != 0
 91. res << Slownie.set(mlns) + Slownie.dziesiat(mlns % 100) + Slownie.przypadek(mlns, Liczba[1000000]) + @sep
 92. end
 93. end
 94. if liczba > 999 # tysiÄ…ce
 95. tys = liczba / 1000 % 1000
 96. if tys != 0
 97. res << Slownie.set(tys) + Slownie.dziesiat(tys % 100) + Slownie.przypadek(tys, Liczba[1000]) + @sep
 98. end
 99. end
 100. jedn = liczba % 1000
 101. res << Slownie.set(jedn % 1000) + Slownie.dziesiat(jedn % 100)
 102. if waluta != ''
 103. res << Slownie.przypadek(liczba, Waluta[waluta]) + @sep
 104. end
 105. res.chomp!(@sep)
 106. return res
 107. end
 108.  
 109. protected
 110. def Slownie.set(liczba)
 111. if liczba > 99
 112. return Liczba[liczba - (liczba % 100)] + @sep
 113. else
 114. return ''
 115. end
 116. end
 117.  
 118. def Slownie.dziesiat(liczba)
 119. liczba = liczba % 100
 120. if liczba == 0
 121. return ''
 122. elsif liczba < 20
 123. return Liczba[liczba] + @sep
 124. elsif (liczba % 10) != 0
 125. return Liczba[liczba - liczba % 10] + @sep + Liczba[liczba % 10] + @sep
 126. else
 127. return Liczba[liczba - liczba % 10] + @sep
 128. end
 129. end
 130.  
 131. def Slownie.przypadek(liczba, czego)
 132. liczba = liczba % 100
 133. flag21 = false
 134. if (liczba % 100) > 21
 135. liczba = (liczba % 10)
 136. flag21 = true
 137. end
 138. if liczba == 0 then czego[5]
 139. elsif liczba == 1 then flag21 ? czego[5] : czego[1]
 140. elsif (liczba >= 2 and liczba <= 4) then czego[2]
 141. elsif liczba >= 5 then czego[5]
 142. end
 143. end
 144.  
 145. end
 146.  
 147.  
 148. # Examples of use / Przykłady użycia:
 149.  
 150. r = 3794
 151. puts "(#{r}) \'#{Slownie.slownie(r)}\'\n\n"
 152.  
 153. (20..32).each do |r|
 154. puts "(#{r}) \'#{Slownie.slownie(r, ' ', 'USD')}\'\n"
 155. end
 156. puts "\n"
 157.  
 158. 10.times {
 159. r=rand(9999)
 160. puts "(#{sprintf("%04d", r)}) \'" + Slownie.slownie(r, '*', 'EUR') + "\'\n"
 161. }

URL: http://homepage.mac.com/komor/iblog/B1412381085/C1090518654/E20061103010410/index.html

Report this snippet


Comments

RSS Icon Subscribe to comments

You need to login to post a comment.