Uso de la libreria PHPMailer con una cuenta gmail.


/ Published in: PHP
Save to your folder(s)

Script para usar la librería PHP Mailer para enviar un mail usando gmail como servidor SMTP.

Se debe descargar la librería phpMailer (www.phpmailer.worxware.com).

Se usa una plantilla html para maquetar el cuerpo del mensaje.

Desde un servidor local XAMPP. (Nota:descomentar extension=php_openssl.dll en el fichero php.ini).


Copy this code and paste it in your HTML
 1. <?php
 2. //Script per usar gmail amb la llibreria PHP Mailer, desde un localhost (XAMPP).
 3.  
 4. include('PHPMailer_5.2.0/class.phpmailer.php'); //Utilitzacio d'una clase de la llibreria. Canvia ruta si s'escau.
 5.  
 6. $mail = new PHPMailer(); //Crea un objecte/instancia.
 7. $mail->IsSMTP(); // enviament per protocol SMTP
 8. $mail->IsHTML(true);
 9.  
 10. //Parametres d enviament (prepara l'objecte). (Si no es definen, s utilitzan els valors de per defecte).
 11. define('DOCUMENT_ROOT', $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']); //Es defineix el "root". Amb aquest cas es fa coincidir amb el root del server. Ajustar si s'escau.
 12. $mail->SMTPDebug = 2; //Habilita el SMTPDebug per test.
 13. $mail->Host = "smtp.gmail.com"; //Estableix GMAIL com el servidor SMTP.
 14. $mail->SMTPAuth= true; //Habilita la autenticació SMPT.
 15. $mail->SMTPSecure="tls"; //Estableix el prefix del servidor.
 16. $mail->Port = 587 ; //Estableix el port SMTP.
 17. $mail->Username="nombredelusuario"; //Username de la conte de correo que s'utilitza com a servei d'enviament.
 18. $mail->Password="123456789"; //contrasenya del compte.
 19.  
 20.  
 21. //Parametres de Remitents
 22. $mail->SetFrom('[email protected]', 'Nombre');
 23. $mail->AddReplyTo('[email protected]','Nombre');
 24. $mail->Subject ="test";
 25. $mail->AltBody =" Missatge es en format HTML, renovat carcamal!!";//Messatge d'advertencia pels usuaris que no utilitzan un client HTML.
 26.  
 27. // Construccio del Body i assignacio a variable (body).
 28. $body=file_get_contents(DOCUMENT_ROOT.'plantilla.html');//Plantilla HTML creat. Document root+ruta "absoluta".
 29.  
 30. //Utilitzacio de la funcio MsgHTML i utilitzacio de la variable body creada avançs per compondre el cos del missatge.
 31. $mail->MsgHTML($body);
 32. //S'indica adressa electronica on s'envia el mail i el nom.
 33. $mail->AddAddress('[email protected]','Nombre Destinatario');
 34.  
 35. $mail->Send();
 36. ?>

URL: http://phpmailer.worxware.com/index.php?pg=examplebgmail

Report this snippet


Comments

RSS Icon Subscribe to comments

You need to login to post a comment.