Task 3 Code 2, ClauTIC League, by MadTeam


/ Published in: Processing
Save to your folder(s)

Task 3 Code 2, ClauTIC League, by MadTeam


Copy this code and paste it in your HTML
 1. /* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 2.   * *
 3.   * Tïtol: Tercer repte ClauTIC *
 4.   * Objectiu: Seguir la línia fins arribar a creta. *
 5.   * Versió: 3.3.3 *
 6.   * Robot: Tossut, Prototip A *
 7.   * *
 8.   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */
 9.  
 10. // Definició dels pins dels motors
 11. int mesq_av = 12; // Motor esquerra per endavant al pin 12
 12. int mesq_re = 11; // Motor esquerra per enradera al pin 11
 13. int mesq_vel = 10; // Motor esquerra control velocitat al pin PWM 10
 14.  
 15. int mdret_av = 7; // Motor dret per endavant al pin 7
 16. int mdret_re = 6; // Motor dret per enradera al pin 6
 17. int mdret_vel = 5; // Motor dret control velocitat al pin PWM 5
 18.  
 19. //Definició dels pins del sensors
 20. int sen_esq = A0;
 21. int sen_dre = A1;
 22. int sen_cen = A2;
 23.  
 24. //Definició de les variables que guardaran els valors
 25. int val_esq;
 26. int val_dre;
 27. int val_cen;
 28.  
 29. int estat_color;
 30.  
 31. //Definició del límit entre colors
 32. int limit = 220; //més amunt negre, més avall blanc.
 33.  
 34. // Definim les variables pel contador de temps
 35. unsigned long temps, tempsant=0, interval=50;
 36.  
 37. void setup()
 38. {
 39. // Activem pins dels motors com sortida
 40. // Motor esquerra
 41. pinMode(mesq_vel, OUTPUT);
 42. pinMode(mesq_av, OUTPUT);
 43. pinMode(mesq_re, OUTPUT);
 44. // Motor dret
 45. pinMode(mdret_vel, OUTPUT);
 46. pinMode(mdret_av, OUTPUT);
 47. pinMode(mdret_re, OUTPUT);
 48. //Sensors de línea com entrada
 49. pinMode(sen_esq, INPUT);
 50. pinMode(sen_dre, INPUT);
 51. pinMode(sen_cen, INPUT);
 52.  
 53. Serial.begin(9600);
 54. }
 55.  
 56. void loop()
 57. {
 58. val_esq = analogRead(sen_esq);
 59. val_dre = analogRead(sen_dre);
 60. val_cen = analogRead(sen_cen);
 61.  
 62. /* if (segona==0){
 63.   Serial.print(val_esq);
 64.   Serial.print(" ");
 65.   Serial.print(val_cen);
 66.   Serial.print(" ");
 67.   Serial.print(val_dre);
 68.   Serial.print(" - ");
 69.   Serial.print(segona);
 70.   Serial.println(" - ");
 71.   }*/
 72. estat_color = sequencia_color(limit, val_esq, val_cen, val_dre);
 73. /* if (segona==0){
 74.   Serial.print(" ");
 75.   Serial.println(estat_color);
 76.   //delay(200);
 77.   }*/
 78. switch (estat_color) {
 79. case 10: // blanc negre blanc 010
 80. temps = millis();
 81. tempsant=millis();
 82. while (temps < (tempsant+interval)){
 83. Motors(HIGH, LOW, 150, HIGH, LOW, 150); // motors endavant
 84. temps=millis();
 85. }
 86. Motors(LOW, LOW, 0, LOW, LOW, 0);
 87. break;
 88. case 1: // blanc blanc negre 001
 89. temps = millis();
 90. tempsant=millis();
 91. while (temps < (tempsant+interval)){
 92. Motors(HIGH, LOW, 100, HIGH, LOW, 0); // gira a la dreta ++
 93. temps=millis();
 94. }
 95. Motors(LOW, LOW, 0, LOW, LOW, 0);
 96. break;
 97. case 100: // negre blanc blanc 100
 98. temps = millis();
 99. tempsant=millis();
 100. while (temps < (tempsant+(interval))){
 101. Motors(HIGH, LOW, 0, HIGH, LOW, 120);// gira a l'esquerra --
 102. temps=millis();
 103. }
 104. Motors(LOW, LOW, 0, LOW, LOW, 0);
 105. break;
 106. case 110: // negre negre blanc 110
 107. temps = millis();
 108. tempsant=millis();
 109. while (temps < (tempsant+interval)){
 110. Motors(HIGH, LOW, 0, HIGH, LOW, 120);// gira a l'esquerra
 111. temps=millis();
 112. }
 113. Motors(LOW, LOW, 0, LOW, LOW, 0);
 114. break;
 115. case 11: // blanc negre negre 011
 116. temps = millis();
 117. tempsant=millis();
 118. while (temps < (tempsant+interval)){
 119. Motors(HIGH, LOW, 100, HIGH, LOW, 0); // gira a la dreta
 120. temps=millis();
 121. }
 122. Motors(LOW, LOW, 0, LOW, LOW, 0);
 123. break;
 124. case 111: // negre negre negre 111
 125. temps = millis();
 126. tempsant=millis();
 127. while (temps < (tempsant+interval)){
 128. Motors(HIGH, LOW, 0, HIGH, LOW, 120);// gira a l'esquerra
 129. temps=millis();
 130. }
 131. Motors(LOW, LOW, 0, LOW, LOW, 0);
 132. break;
 133. case 101: // negre blanc negre 101
 134. temps = millis();
 135. tempsant=millis();
 136. while (temps < (tempsant+interval)){
 137. Motors(HIGH, LOW, 0, HIGH, LOW, 120);// gira a l'esquerra
 138. temps=millis();
 139. }
 140. Motors(LOW, LOW, 0, LOW, LOW, 0);
 141. break;
 142. case 0: // blanc blanc blanc 000
 143. Motors(LOW, LOW, 0, LOW, LOW, 0);
 144. break;
 145. }
 146. }
 147.  
 148. //FUNCIONS
 149.  
 150. void Motors (char me_avan, char me_retr, int me_vel, char md_avan, char md_retr, int md_vel)
 151. {
 152. // Motor esquerra endavant o enrradera
 153. digitalWrite (mesq_av, me_avan); // Es passa al motor esquerra si anar endavant es HIGH o LOW
 154. digitalWrite (mesq_re, me_retr); // Es passa al motor esquerra si anar enradera es HIGH o LOW
 155. // Motor dret endavant o enrradera
 156. digitalWrite (mdret_av, md_avan); // Es passa al motor dret si anar endavant es HIGH o LOW
 157. digitalWrite (mdret_re, md_retr); // Es passa al motor dret si anar enradera es HIGH o LOW
 158. // Velocitat als motors
 159. analogWrite (mesq_vel, me_vel); // Es passa al motor esquerra la velocitat
 160. analogWrite (mdret_vel, md_vel); // Es passa al motor dret la velocitat
 161. }
 162.  
 163. int sequencia_color(int valor_limit, int lec_esq, int lec_cen, int lec_dre)
 164. {
 165. int tira_color = 0;
 166.  
 167. if (lec_esq > valor_limit) {
 168. tira_color = 100; // resultat de 1 * 100
 169. }else {
 170. tira_color = 0; // resultat de 0 * 100
 171. }
 172. if (lec_cen > valor_limit) {
 173. tira_color = tira_color + 10; // resultat de 1 * 10
 174. } else {
 175. tira_color = tira_color + 0; // resultat de 0 * 10
 176. }
 177. if (lec_dre > valor_limit) {
 178. tira_color = tira_color + 1; // el valor és 1
 179. } else {
 180. tira_color = tira_color + 0; // el valor és 0
 181. }
 182.  
 183. return tira_color; //es retorna el valor de la variable tira_color
 184. }

Report this snippet


Comments

RSS Icon Subscribe to comments

You need to login to post a comment.